Urząd Miejski w Nowogrodźcu

informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 10:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się

XLIV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec (dz. nr 401/1 o pow. 0,4832 ha poł. w obr. 4 Nowogrodźca);
  • w sprawie zmiany X/61/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność gminy Nowogrodziec (dz. nr 232/2 o pow. 1,4784 ha poł. w obr. 3 Nowogrodźca);
  • w sprawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022;
  • w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025;
  • w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów.

8.Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
9.Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live