Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje,

że w dniu 16 listopada 2021 r. o godz. 15:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p., nr 30)

odbędzie się

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372 ze zm.)

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

  • w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;
  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca;
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.

5. Zakończenie obrad.

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live