inwentaryzacja

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW jest zobligowany do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informujemy, że niezależnie od obowiązków wynikających z powyższej ustawy na terenie Gminy Nowogrodziec przeprowadzana jest również gminna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wynika z zapisów Uchwały Nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza. Celem przedmiotowej inwentaryzacji jest  ustalenie rzeczywistej ilości kotłów na paliwa stałe na terenach nieobjętych zasięgiem sieci centralnego ogrzewania. Inwentaryzacja powinna zawierać rzetelne informacje, które umożliwią samorządom gminnym skutecznie wdrożyć i egzekwować zapisy aktów prawa miejscowego takich jak program ochrony powietrza  czy uchwała antysmogowa. W celu sprawnej realizacji powyższych obowiązków oraz niepowielania zbieranych dokumentów przyjmuje się, że wzór formularza do przeprowadzenia inwentaryzacji będzie tożsamy z deklaracją źródeł ciepła składanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków .

W związku z powyższym wszyscy właściciele nieruchomości (budynki zamieszkałe i niezamieszkałe) są zobowiązani do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła w następującej formie:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu (pokój nr 3 na parterze):
  • deklaracja A - budynki i lokale mieszkalne,  
  • deklaracja B  - budynki i lokale niemieszkalne ,
  • przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) - www.zone.gunb.gov.pl.

Deklaracje należy złożyć w terminie do 30 listopada 2021 r.